Skip to content

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERZONIOWA z dnia 27 marca 2006 r.
w sprawie regulaminu cmentarza komunalne o w Dzierżoniowie


Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1
Uchwala się regulamin cmentarza komunalnego w Dzierżoniowie w następującym brzmieniu:
„Regulamin cmentarza komunalnego w Dzierżoniowie


§ 1
1. Cmentarz komunalny w Dzierżoniowie stanowi mienie gminne.
2. Cmentarzem zarządza administrator wybrany przez Gminę, którego biuro znajduje się na terenie cmentarza.
3. Biuro administratora cmentarza czynne jest w dni robocze w godzinach od 8 do 16.
   Po godzinach pracy biura pełniony jest całodobowy dyżur telefoniczny.
4. Cmentarz jest otwarty w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 7 do 21,
   a w okresie od 1 października do 31 marca godzinach od 7 do 19 (nie dotyczy 1 i 2 listopada).
   Przebywanie na cmentarzu poza godzinami otwarcia jest zabronione.
5. Rozpoczęcie ceremonii pogrzebowej odbywa się w dni powszednie:
1) w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 10:00 do 16:00,
   a w soboty od godziny 10:00 do 14:00,
2) w okresie od 1 października do 31 marca w godzinach od 9:00 do 15:00,
   a w soboty od godziny 10:00 do 14:00.
6. W przypadkach szczególnie uzasadnionych administrator cmentarza może umożliwić
   przeprowadzenie pogrzebu w innych dniach i godzinach.


§ 2
1. Zgłoszenia pogrzebu dokonuje rodzina osoby zmarłej, osoba upoważniona lub uprawniona instytucja,
   w biurze administratora cmentarza, na podstawie przedłożonej karty zgonu.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, zgłaszające pogrzeb, ustalają z administratorem cmentarza termin
   pogrzebu, miejsce pochówku oraz sposób przebiegu ceremonii pogrzebowej.
3. Dom pogrzebowy czynny jest całą dobę do przyjmowania zwłok, po uprzednim zawiadomieniu administratora,
   co najmniej jedną godzinę przed dostarczeniem zwłok.


§ 3
1. Przygotowanie zwłok do pochówku może wykonać rodzina zmarłego lub upoważnione przez nią osoby.
2. Przyjmowanie, wydawanie i przygotowywanie zwłok do pochówku nie może odbywać się w trakcie
   ceremonii pogrzebowych i nie może zakłócać ich przebiegu.
3. Osoby związane z czynnościami, o których mowa w ust. 2, są obowiązane podporządkować się zaleceniom
   administratora.


§ 4
1. Na terenie cmentarza zakazuje się:
1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
2) wprowadzania zwierząt,
3) spożywania alkoholu,
4) niszczenia urządzeń cmentarnych, nagrobków i zieleni,
5) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
6) prowadzenia działalności handlowej,
7) jazdy na rowerach.
2. Na terenie cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody administratora:
1) wykonywania prac budowlanych, rozbiórkowych i kamieniarskich oraz robót ziemnych,
2) ustawiania ławek, ogrodzeń itp. poza wytyczonymi kwaterami lub utrudniających komunikację
   i ruch pieszy,
3) wjazdu wszelkich pojazdów samochodowych, z wyjątkiem pojazdów dowożących zwłoki i pojazdów
   przewożących osoby niepełnosprawne,
4) umieszczania reklam,
5) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów.


§ 5
1. Utrzymanie grobów należy do rodzin zmarłych lub osób im bliskich.
2. Gmina Miejska Dzierżoniów ani administrator cmentarza nie odpowiadają za szkody powstałe na skutek
   klęsk żywiołowych, działania czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za
   rzeczy pozostawione bez nadzoru.


§ 6
1. Miejsca pochówków wyznaczone są zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza, według ustalonej
   listy kolejności pochówków, w czynnych kwaterach grzebalnych: dla grobów zwykłych (ziemnych),
   dla grobów murowanych i w Kwaterze nasłużonych.
2. Dokonanie pochówku w Kwaterze nasłużonych wymaga zgody Burmistrza Dzierżoniowa i konsultacji
   z Przewodniczącym Rady Miejskiej Dzierżoniowa.
3. Rtwarcie kolejnej kwatery grzebalnej może nastąpić dopiero po całkowitym wyczerpaniu miejsc grzebalnych
   w poprzedniej kwaterze.
4. W razie ekshumacji zwłok lub szczątków ludzkich przed terminem wygaśnięcia ważności grobu, dysponent
   tego grobu traci prawo do zwalnianego miejsca grzebalnego, bez wypłaty odszkodowania.


§ 7
1. Opłaty za usługi cmentarza pobiera administrator cmentarza.
2. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza określa Burmistrz Dzierżoniowa.
3. Opłaty pobierane są za:
1) korzystanie z miejsca pochówku, to jest prawo do grobu na okres 20 lat,
2) ponowienie prawa do grobu na dalsze 20 lat lub na dłuższy okres,
3) rezerwacja miejsca pochówku,
4) korzystanie z Domu Pogrzebowego i chłodni,
5) pozwolenia na budowę grobowców i nagrobków,
6) wjazd na cmentarz pojazdów samochodowych.
4. Cennik usług cmentarnych znajduje się w biurze administratora cmentarza oraz na tablicy ogłoszeń
   przed wejściem na cmentarz.

§ 8
1. Przed upływem terminu, na jaki został opłacony grób ziemny, grób murowany oraz miejsce zarezerwowane,
   administrator cmentarza, w miarę możliwości, powiadamia pisemnie rodzinę zmarłego
   lub osobę zainteresowaną utrzymaniem grobu o konieczności przedłużenia terminu ważności
   uprawnień do danego grobu lub miejsca i dokonania stosownej opłaty.
2. W przypadku nieuiszczenia opłaty przedłużającej termin ważności uprawnień do grobu lub miejsca,
   grób kwalifikuje się do likwidacji, a rezerwacja miejsca grzebalnego wygasa.
3. Likwidacja grobu powinna być poprzedzona informacją na grobie i na tablicy informacyjnej w biurze
   administratora cmentarza, na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji.
4. Elementy grobu murowanego lub nagrobka pozostałe po likwidacji grobu przechodzą na własność
   Gminy bez odszkodowania.
5. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.


§ 9
1. Nadzór nad funkcjonowaniem cmentarza komunalnego sprawuje Burmistrz Dzierżoniowa.
2. Skargi na administratora cmentarza należy kierować do Burmistrza Dzierżoniowa.”


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa


§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

BOLESŁAW WILKOS